İçeriğe Atla

Eğitim

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE MESLEK LİSESİ AÇIYOR

Türkiye makine sektörü büyük bir hızla gelişirken, teknik ara eleman yetiştiren mesleki okulların nitelik ve nicelik olarak bu ihtiyaca cevap verememesi sektör için büyük bir engel yaratmaktadır. Bu, hızla çözüm gerektiren, acil bir durumdur.

Orta Anadolu Makine ve Aksamları ihracatçıları Birliği tarafından Firmalarımıza yönelik uygulanan Envanter Çalışması sonuçlarına göre; işletmelerin %36'sında mühendis ve %33'ünde ise teknisyen veya teknikerin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, vasıflı personel çalıştırması zorunlu olan bir sektör için bu oranlar oldukça yüksektir ve durumun aciliyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Türkiye'de lise eğitimi sonrasında üniversite sınavına giren gençlerin önemli bir bölümü sınavda başarı gösteremeyip elenmekte ve niteliksiz işgücü olarak iş piyasasına girmektedir. Bugün işletmelerin faaliyet etkinliğinin önündeki en temel engellerden biri yeterince nitelikli personelin bulunmayışıdır. İşsiz insanlarımız çoğalırken sektörün istihdamda zorluk yaşıyor olması, talep ile arzın buluşamadığını açıkça göstermektedir. Daha da önemlisi, sektörün ihtiyaç duyduğu beceriler ile teknik eğitime sahip adayların becerileri arasında bile önemli bir tutarsızlık vardır.

Sanayileşmiş ülkelerin teknik ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için Meslek Liselerinin düz liselere oranla 2 kat öğrenci mezun etmesi gerekirken ülkemizde bu oran neredeyse tersine gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kısa ve uzun vadede öncelikle gelişmesi hedeflenen sektörler ve bu sektörlerde istihdamı gereken işgücünün niteliklerine dayalı olan ihtiyaç listeleri oluşturulmalıdır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda etkin ve yetkin öğretim kurumları oluşturulmalıdır.

 

 Sektörle barışık yaygın eğitimin dizaynı en kısa sürede hayata geçirilmelidir.

 Meslek Liseleri, MYO ve Üniversitelerin müfredatlarının Türk Makine Sektörü ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmelidir.

 OSB'lerin içinde barındırdıkları sanayi kollarına yönelik eğitim verecek meslek liseleri ve yüksekokulların bulundurulması için yaptırım uygulanmalı ya da yüksek oranlı teşvikler devreye sokulmalıdır.

 

Yukarıda bahse konu tüm bu ihtiyaçların farkında olan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Türkiye'nin ilk MAKİNE MESLEK LİSESİ'ni oluşturmak için çalışmalarını Milli eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşların nezdinde hızla sürdürmektedir.

MAKİNE MESLEK LİSESİ'nin  katmadeğeri yüksek bir sektörün olmazsa olmazı olan ara eleman probleminin çözmesi için önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. 

Bu liselerden mezun olan öğrencilerin üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak daha iyi makine mühendisleri olacaklarına kesin gözüyle bakılmaktadır.

© 2024 Makine Sanayii Sektörü Platformu